سهامدارن عمده بشرح ذیل می باشند:

ردیفنام سهامدارنوع مالکیتدرصد سهامتعداد سهممبلغ
1شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)حقوقی89.01922.468.245922.468.245.000
2شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)حقوقی3.3134.294.67734.294.677.000
3سایر سهامداران حقوقیحقوقی6.6466.988.64566.988.645.000
4سایر سهامداران حقیقیحقیقی1.2212.670.43312.670.433.000
جمع کل1001.036.422.0001.036.422.000.000