سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب: 96/10

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی، MBA آلمان، کارشناسی متالوژی دانشگاه تهران
سمت: رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب:

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت صنایع
سمت: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب:96/12

تحصیلات: کارشناسی ارشد برق الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب:11/93

تحصیلات:کارشناس ارشد علوم سیاسی
سمت: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب:

تحصیلات: دکترای حسابداری