اعضای محترم هیات مدیره شرکت صبانور

محمد کلانتري

عنوان:

مدیر عامل - عضو هیات مدیره
موظف

تحصیلات:

کارشناسي ارشد مديريت مالي

حامد عسکري زاده

عنوان:

رئیس هیئت مدیره
غیرموظف

تحصیلات:

کارشناس ارشد معدن

سعید آتشکاری

عنوان:

عضو هیات مدیره
غیرموظف

تحصیلات:

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

امين صفري مذهبي

عنوان:

عضو هیات مدیره
غیرموظف

تحصیلات:

کارشناس ارشد مديريت بازرگاني

محمدرضا ممتاز

عنوان:

نایب رئیس هیات مدیره
غیرموظف

تحصیلات:

کارشناسي ارشد MBA