آدرس : تهران ، سعادت آباد، خیابان شهید حق طلب غربی (۲۶ غربی)، پلاک ۴۹

30 خرداد 1403

گزارش پایداری محیط زیست برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

 

گزارش پایداری محیط زیستی

 

در این شرکت، ما به عنوان یک تولید کننده فعال در صنعت بالادستی فولاد، از اهمیت حفاظت از محیط زیست و کاهش تاثیرات منفی فعالیت های خود بر سلامت انسان ها و سایر جانداران آگاه هستیم. به همین دلیل، ما در سنوات گذشته با اجرای چندین طرح و پروژه در زمینه بهبود کارایی انرژی و کاهش مصرف سوخت های فسیلی، توانسته ایم عملکرد محیط زیستی خود را به طور قابل توجه ای بهبود بخشیده و همچنین هزینه های عملیاتی خود را نیز کاهش دهیم. در ذیل ، ما به بررسی بخشی از این پروژه ها و نتایج حاصل از آنها می پردازیم. این گزارش نشان دهنده تلاش های مستمر و جدی این شرکت برای کاهش تاثیرات منفی خود بر محیط زیست و افزایش کارایی انرژی و سودآوری است. ما امیدواریم که با اجرای پروژه های جدید و همکاری با ذینفعان مختلف، بتوانیم نقش مثبتی در حفظ سلامت و پایداری محیط زیست داشته باشیم.

 

خط مشی و بیانیه مدیرعامل

اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش مقادیر و هزینه مصرف انرژی

براساس داده های ثبت شده در سامانه مدیریت انرژی شرکت، مصرف انرژی (برق،گاز و آب) در سال 1401 نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این کاهش مصرف انرژی نتیجه اجرای پروژه های بهینه سازی و بازسازی تجهیزات پرمصرف می باشد. این شرکت با طرح ریزی سیستم مدیریت انرژی و شناسایی تجهیزات پرمصرف و اولویت بندی آنها، اقدام به شناسایی نقاط قابل بهبود و کاهش میزان مصرف در تجهیزات نموده است. در ذیل به بخشی از این دستاوردها اشاره خواهد شد:

 • كاهش ميزان مصرف انرژی گاز طبيعی در كارخانه گندله به ميزان ٣٠ تا ٥٠ درصد

  با انجام اصلاحات به شرح زير در تجهيزات خط توليد، ميزان مصرف گاز بين ٣٠الي ٥٠درصد كاهش يافته است:

  – هدايت حرارت از زوم ١ انيولار به هود كوره

  – هدايت حرارت از زوم ٤ تی جی به زوم ١ تی جی (مولتی سيكلون شرقی)

  – هدايت حرارت از زوم ٤ تی جی به زوم ٢ تی جی (مولتی سيكلون غربی)

  – هدايت حرارت از زوم ٢ انيولار به زوم ٣ تی جی

  – مشـعل كوره در كارخانه گندله سـازی به صـورت دوگانه سـوز بوده (گاز طبيعی و مازوت) كه جهت جلوگيری از آلودگی هوا از گاز طبيعی اسـتفاده می شـود. قابل توجه اسـت كه به مدت ٤٥ روز توليد اين واحد در زمسـتان ١٤٠١، به دليل قطع گاز متوقف بوده است.

  – وصـل كردن تجهيزات ابزار دقيق و جرقه زن مشـعل دراير به اتاق PLC به جهت تنظيم دقيق دبی سـوخت و هوا به منظور كاهش مصرف سوخت و آلايندگی

  – تنظيم دمای كاركرد set point جهت جلوگيری از كاركرد اضافه فن كولينگ تاور

  – جابه جايی كمپرسـور خانه از زير سـاختمان تی جی به دليل آلودگی بالای مكان اسـتقرار (افزايش افت فشـار در فيلترهای ورودی) و (افزايش مصرف انرژی)

  – اصلاح دمپر فن های اصلی ، غربی و شرقی و با تغيير زاويه كنترل درستی روی دبی عبوری و توان الكتريكی مصرفی فن – اصـلاح سـنسـورهای دراير: به دليل غير فعال بودن تجهيزات ابزار دقيق مربوط به دبی سـوخت و هوا ، درصـد اضـافه به طوردستی توسط اپراتور تنظيم می گرديد كه با نصب اين تجهيزات مشكل مربوطه اصلاح شد

  – اصلاح سيستم جرقه زن اتوماتيک به همراه ساير تجهيزات برای كنترل مناسب و دقيق بر روی دراير

 • تاثيرات مثبت پروژه های كاهش مصرف گاز بر محيط زيست و هزينه های عملياتی

  اجرای پروژه های كاهش مصـرف گاز در كارخانه گندله سـازی، علاوه بر بهبود كارايی انرژی و كاهش هدر رفت منابع، تاثيرات مثبت ديگری نيز بر محيط زيست و هزينه های عملياتی شركت داشته است. برخی از اين تاثيرات عبارتند از :

  – كاهش آلايندگی هوا: با كاهش مصــرف گاز، مقدار گازهای گلخانه ای و ســاير آلاينده های هوا كه از فعاليت های شــركت ناشــی می شــود، به طور قابل توجه ای كاهش يافته اســت. اين كاهش باعث حفظ ســلامت جانداران و جلوگيری از تغييرات آب و هواي نامطلوب شده است.

  – كاهش هزينه های سـوخت: با كاهش مصـرف گاز، هزينه های خريد و حمل و نقل سـوخت نسـبت به سـال قبل به شـدت كاهش يافته است. اين كاهش باعث صرفه جوئی در هزينه های عملياتی شده و باعث افزايش سودآوری شركت شده است.

  – كاهش مصـرف آب: با كاهش مصـرف گاز، نياز به خنک كردن تجهيزات و فرآيندهای توليد نيز كاهش يافته اسـت. اين كاهش باعث كاهش مصرف آب و حفظ منابع آبی شده است.

 • استفاده از سيستم بازگردانی آب در كارخانجات كنسانتره به ميزان ٨٠ درصد ورودی

  برای صـرفه جويی در مصـرف آب و انرژی، فرايند توليد از روشهای مختلف بازيافت و جداسـازی مواد زائد اسـتفاده ميكند. آبي كه در اين فرايند مورد اسـتفاده قرار ميگيرد، به تيكنرها و حوضـچه های ته نشـينی فرسـتاده ميشـود، جايی كه تصـفيه و پاكسـازی مجدد را طی ميكند. ســپس، آب به خط توليد برگردانده ميشــود تا دوباره اســتفاده شــود. علاوه بر اين، فيلترهای آبگيری برای اسـتخراج حجم قابل توجهی آب از مواد زائد و باز اسـتفاده از آن در خط توليد به كار گرفته ميشـوند. روش ديگری برای كاهش مواد زائد و مصرف انرژی، استفاده از سيستم درام خشک است كه قبل از ورود به خط توليد، مقدار زيادی از باطله های سنگ آهن را جدا ميكند. اين روش باعث ميشــود كه نياز به مصــرف مقدار قابل توجهی انرژی در طول فرايند توليد برای جداســازی اين باطله ها برطرف شـود. به اين ترتيب، ٨٠درصـد آب مصـرف شـده باز گرفته شـده و در فرايند توليد دوباره به كار رفته ميشـود. همچنين، تمام مسيرهای هدايت و انتقال آب با نصب كانالها بهسازی شده اند تا هدر رفت آب در طول مسير به حداقل برسد.

 • جایگزینی استفاده از آبهای سطحی و زیرزمینی با آب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهر بیجار

  يكی از راه های صـرفه جويی در مصـرف آب، اسـتفاده از آب خروجی تصـفيه خانه های فاضـلاب اسـت. شـركت صـبانور، كه كارخانه كنسـانتره ای واقع در اســتان كردســتان دارد، از اين روش پيروی می كند. اين شــركت حداكثر آب مورد نياز خود را از آب خروجی تصــفيه خانه شــهر بيجار تأمين می كند و به اين ترتيب از اســتفاده از منابع آبی ســطحی و زيرزمينی خودداری می كند. با اين كار، شركت صبانور به حفظ و نگهداری ذخاير و منابع آبی كمك می كند.

 • نصب دستگاه آب پاش :

  يكی از روش های كاهش مصـرف انرژی در فرايند توليد، اسـتفاده از دسـتگاه آب پاش اسـت. اين دسـتگاه با پاشـيدن آب بر روی مواد، مقدار زيادی از باطله ها را جدا می كند و به واحد تيكنر فرسـتاده می شـود. در واحد تيكنر، باطله های جداسـازی شـده توسـط دســتگاه آب پاش، فيلتر شـده و آب آنها باز گرفته می شـود. اين كار باعث می شــود كه نياز به اســتفاده از انرژی برای جداســازی باطله ها در واحد تيكنر كم شود و صرفه جويی در مصرف انرژی حاصل شود.

 • کاهش میزان مصرف برق در قسمت های عمومی

  شــركت صــبانور براي كاهش ميزان مصــرف برق در قســمت های عمومی، از روشهای مختلفی اســتفاده می كند. يكی از اين روش ها، اســتفاده از لامپ های كم مصــرف و با دوام اســت كه علاوه بر كاهش مصــرف برق، باعث كاهش توليد ضـايعات لامپ های سـوخته می شـود. اين ضـايعات نيازمند دفع به روش های ويژه هسـتند كه هزينه و زمان بر اسـت. روش ديگری كه شـركت صـبانور برای كنترل مصـرف برق در قسـمت های عمومی به كار می برد، اسـتفاده از سـاعت نجومی اسـت. اين سـاعت با تنظيم زمان روشـن و خاموش شـدن روشـنايی های سـالن توليد و محوطه كارخانه، جلوگيری از مصـرف بی رويه و غيرضـروری برق می كند. به اين ترتيب، شـركت صبانور هم به حفظ منابع انرژی و هم به كاهش هزينه های خود كمك می كند.

اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی

 • حفظ گونه های گياهی و زمين های كشاورزی و باغات اطراف با پيشگيری از انتشار گرد و غبار

  شــركت صــبانور برای كاهش آثار مخرب تنوع زيســتی، از اقدامات مختلفی برای جلوگيری از انتشــار گرد و غبار ناشــی از فعاليت های معدنكاری و توليد كنسانتره آهن استفاده می كند. اين اقدامات عبارتند از :

  – سـاخت انبار مواد اوليه (كنسـانتره) در كارخانه گندله كه باعث می شـود كه كنسـانتره در محيط باز نگهداری نشـود و آلودگی هوا را كاهش دهد.

  – تخليه محصــولات كارخانه كنســانتره در حوضــچه زيرزمينی كه با كاهش ارتفاع و ديواره های محافظ، تأثير وزش باد را كم كرده و جلوگيری از پخش شدن كنسانتره به محيط اطراف را فراهم می كند.

  – تعبيه سـيســتم های غبارگير در قســمتهای مختلف فرايند توليد گندله كه با فيلتر كردن ذرات گرد و غبار، خروج آنها به محيط اطراف را جلوگيری می كند.

  – استفاده از ماده ٤٠٠ SSR برای آب پاشی جاده های تردد ماشين آلات كه باعث می شود كه گرد و غبار بلند نشود و همچنين صرفه جويی در مصرف آب را به همراه دارد. اين ماده بيولوژيک است و دارای تأييديه های محيط زيست است.

  – محصـور سـازی يا تعبيه برزنت در محل های كه امكان نصـب سـيسـتم های غبارگير وجود ندارد كه باعث محدود شـدن پخش شدن گرد و غبار به محيط اطراف می شود.

  با اين اقدامات، شـركت صـبانور توانسـته اسـت مقدار گرد و غبار خروجی خود را به حدود صـفر برسـانده و به حفظ تنوع زيسـتی منطقه كمک كند.

 • حفظ گونه های گیاهی و زمین های کشاورزی و باغات اطراف با ایجاد و توسعه فضای سبز

  شـركت صـبانور برای حفظ گونه های گياهی و زمين های كشـاورزی و باغات اطراف، از ايجاد و توسـعه فضـای سـبز به عنوان يک راهكار مؤثر اسـتفاده می كند. اين شـركت با رعايت اسـتانداردهای هوای محيطی در كليه سـايت های معدنی و كارخانجات، سـعی كرده اسـت توليد و يا انتشـار گرد و غبار را به حداقل برسـاند. علاوه بر اين، با كاشـت درختان در كمربند سـبز در اطراف محيط صـنعتی و معدنی، مانع از پخش شـدن گرد و غبار به مناطق همجوار شـده اسـت. درختان كاشـته شـده از گونه های بومی و كم آب هسـتند كه با محيط صــنعتی ســازگاری دارند. همچنين، باطله های معدنی نيز با بذرپاشـی گونه های بومی تثبيت شــده و گياهان در آن ها رشــد كرده اند. به اين ترتيب، شـركت صـبانور هم به زيباسـازی محيط خود و هم به حفظ تنوع زيسـتی منطقه كمک كرده اسـت. تا كنون، مساحت فضای سبز ايجاد شده توسط شركت صبانور، دو هكتار است.

 • حفظ گونه های جانوری با استفاده از روش بهینه آتشباری و توقف در زمان زاد و ولد جانوران

  شـركت صـبانور برای حفظ گونه های جانوری، از روش بهينه آتشـباری و توقف در زمان زاد و ولد جانوران اسـتفاده می كند. اين شـركت با اسـتفاده از روش “SMOOTH BLASTING” يا انفجارهای كنترل شـده، سـعی كرده اسـت شـدت و صـدای ناشـی از انفجار را كم كند. در اين روش، ميزان خرج چاله ها بسـيار كم اسـت و با استفاده از چاشنی های نانل با تاخيرهای فراوان، لرزش زمين و صدای انفجار كنترل می شود. چاشنی های نانل مزايايی مانند ايجاد سر و صدای كمتر، لرزش كمتر و قابليت تغيير تاخيرها دارند.

  برنامه آتشباری در معدن باباعلی نيز به گونه ای طراحی شده است كه در روزهای غير تعطيل و در ساعت معين (١٢:٠٠) انجام می شـود. همچنين در فصـل زادآوری جانوران، يعنی در بازه های زمانی ١٥ ارديبهشـت تا ١٥ خرداد ماه و ١٥ آبان ماه تا ١٥ آذر ماه، عمليات انفجار صـورت نمی گيرد. شـركت صـبانور با همكاری اداره حفاظت محيط زيسـت شـهرسـتان بهار، زمان بندی آتشـباری را براساس نظرات اين اداره تعيين كرده است.

 • تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها

  شـركت برای تفكيک ضـايعات و نحوه برخورد با آنها، از روش های مختلفی اسـتفاده می كند. اين شـركت ضـايعات خود را به سـه گروه عمده تقسيم ميكند: باطله ها، ضايعات صنعتی و پسماندهای غذايی.

 • باطله ها شامل مواد باقیمانده از فرآیند استخراج و تولید کنسانتره آهن هستند.

  شركت صبانور با اجرای چندين پروژه، سعی كرده است باطله ها را به نحو احسن مديريت كند. اين پروژه ها عبارتند از:

  ١. مكان يابی مناسب برای نگهداری موقت و دفع نهايی باطله ها.

  ٢. تعبيه فيلترپرس برای آبگيری باطله های كارخانه كنسانتره و انباشت آنها در محل مناسب و مورد تأييد.

  ٣. انجام پروژه رمق گيری برای بررسی كيفيت باطله ها و امكان استحصال بيشتر مواد با ارزش از آن ها.

  ٤. استفاده از بخشی از باطله ها به عنوان خوراک اوليه برای توليد انواع آجر نسوز و محصولات بتنی.

  ٥. نگهـداری بـاطلـه هـای معـدنی در حـدود تعيين شـــده تـا پس از پـايـان عمر معـدن و در مرحلـه بـازســـازی بتوان از آنهـا استفاده كرد.

  ٦. ضـايعات صـنعتی شـامل مواد باقيمانده از فعاليت های صـنعتی هسـتند. شـركت با انبارش ضـايعات صـنعتی در محل معين، سـعی كرده اسـت آنها را به فروش برسـاند. خريداران ضـايعات صـنعتی، از آنها برای اسـتفاده مجدد و بازيافت اســتفاده می كنند. همچنين، شــركت مبالغ دريافتی از فروش ضــايعات صــنعتی را صــرف امور كمک به نيازمندان روستای اطراف می كند.

  ٧. ضايعات روغنی نيز به مراكز مجاز كه دارای تأييد سازمان حفاظت محيط زيست هستند، تحويل داده می شوند.

 • پسماندهای غذایی شامل زباله های خانگی و بهداشتی هستند :

  شركت با تفكيک زباله ها، سعی كرده است زباله های قابل بازيافت را به صورت جداگانه جمع آوری كرده و به مركز مجاز تحويل داد. علاوۀ اين، شركت قراردادهايی را با مؤسسات حفاظت محيط زيستی منعقد كرده تا پسماندهائی كه قابل بازيافت نيست، حمل و دفع شود.

 • پساب های صنعتی و فاضلاب بهداشتی شامل پساب های تولید شده در فضای صنعتی و به دست کارکنان در سایت های کاری هستند.

  شركت برای مديريت پساب های صنعتی و فاضلاب بهداشتی، از روش های مختلفی استفاده می كند. اين شركت پساب های توليد شده در فضای صنعتی و به دست كاركنان در سايت های كاری را با رعايت استانداردهای زيست محيطی، جمع آوری و تصفيه می كند. برای اين منظور، اين شركت اقدامات زير را انجام داده است:

  ١. نصـب سـپتيک های مناسـب برای جمع آوری فاضـلاب در كليه سـايت ها و جلوگيری از ورود آنها به محيط های پذيرنده (خاک/ آب).

  ٢. نصـب سـيسـتم های پكيج فاضـلاب در كليه كارخانجات و اسـتفاده از خروجی آن برای آبياری درختان و فضـای سبز. اين كار باعث صرفه جويی در مصرف آب و حفظ منابع انرژی می شود.

  ٣. انجام پروژه مشـــابه برای معادن و تصـــفيه فاضـــلاب های معادن در كارخانجات. اين كار باعث كاهش آلودگی آب های سطحی و زيرزمينی ناشی از فاضلاب معادن می شود.

  ٤. اسـتفاده از فرايند بسـته در كارخانه گندله و بازگرداندن ٨٠ درصـد آب مورد اسـتفاده در چرخه توليد. اين كار باعث كاهش مصرف آب و حفظ منابع انرژی می شود.

  ٥. اسـتفاده از سـيسـتم فيلتراسـيون، فيلترپرس، تيكنر و … در كارخانجات كنسـانتره و بازگرداندن ٨٠ درصـد آب مورد استفاده در چرخه توليد. اين كار باعث كاهش مصرف آب و حفظ منابع انرژی می شود.

اجرای دوره های آموزشی مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست

   شـركت صـبانور براي ارتقای سـطح آگاهی و مهارت كاركنان خود در زمينه های بهداشـت، ايمنی و محيط زيسـت، از روش های مختلفی استفاده می كند. اين شركت با توجه به نوع شغل و وظايف كاركنان، آموزش های لازم و عمومی را برگزار می كند تا كاركنان در انجام كارهای خود، همواره به اين زمينه ها توجه داشته باشند. برای اين منظور، اين شركت اقدامات زير را انجام داده است:

 •  تهيه دفترچه راهنمای HSEE كارخانجات كه شـامل مباحث مربوط به بهداشـت، ايمنی و محيط زيسـت در فضـای كارخانجات است.
 • تهيه و الصــاق شــرح وظايف HSEE كاركنان در كارخانجات كه شــامل مســئوليت ها و الزامات كاركنان در رابطه با بهداشت، ايمنی و محيط زيست است.
 • تهيه دسـتورالعمل های HSEE تجهيزات و ماشـين آلات خط توليد، ابزارهای دسـتی و تجهيزات جانبی كه شـامل روش های صحيح استفاده، نگهداری، بازرسی و عيب يابی از تجهيزات و ماشين آلات است.
 • برگزاری دوره های آموزشـی HSEE بر اسـاس آيين نامه حفاظت و بهداشـت كار با همكاری واحد آموزش كه شـامل مباحث نظير قوانين و مقررات، خطرات و راه حل ها، روش های پيشـگيری و كنترل، حوادث و رويدادها، گزارش دهی و بررسی علل است.
 • اجرای دوره هـای بـازآموزی HSEE برای تثبيـت و بـه روز رســـانی دانش و مهـارت كـاركنـان در زمينـه هـای بهـداشـــت،ايمنی و محيط زيست.
مجموع دوره های آموزشی برگزار شده (1397-1401) 79 دوره
میزان نفر ساعت 23.074 نفر ساعت

امور بهداشت و سلامت کارکنان

   شركت براي حفظ و ارتقای سلامت كاركنان خود، از روش های مختلفی استفاده می كند. اين شركت با توجه به شرايط كاری و محيطی كاركنان، آموزش ها و پايش های لازم را در زمينه های بهداشـت فيزيكی، جسـمی و روانی انجام می دهد. برای اين منظور، اين شركت اقدامات زير را انجام داده است:

 • انجـام معـاينات ادواری كاركنـان، تهيـه و تكميل پرونده پزشـــكی در تمام ســـايت های معدنی و كارخانجات. اين كار باعث شناسايی و رفع عوامل خطرساز برای سلامت كاركنان می شود.
 • دريافت كارت بهداشـت كليه كاركنان آشـپزخانه و آبدار خانه و تداوم روند سـيسـتم ايجاد شـده. اين كار باعث حفظ بهداشت غذايی و جلوگيری از بروز بيماری های عفونی می شود.
 • الزام به دريافت كارت سلامت رانندگان پيمانكار و هماهنگی جهت اجرای دوره اول اخذ كارت سلامت. اين كار باعث كاهش خطرات حوادث رانندگی و حفظ سلامت رانندگان می شود.
 • حضور پزشک معتمد به صورت پاره وقت در كارخانجات و سايت های معدنی و همچنين دفتر مركزی. اين كار باعث فراهم شدن خدمات درمانی در صورت نياز و پاسخگويی به نگرانی های پزشكی كاركنان می شود.
 • رعايت كليه تمهيدات لازم در دوره شـيوع بيماری كرونا. اين كار باعث جلوگيری از گسـترش عفونت و حفظ سـلامت عمومی می شود.
 • هماهنگی اعزام تيم دندانپزشـكی به مجموعه شـهرک به دليل محروميت منطقه. اين كار باعث فراهم شـدن خدمات دندانپزشكی و حفظ سلامت دهان و دندان كاركنان می شود.
 • راه اندازی و بهره برداری از سيستم تصفيه آب آشاميدنی شهرک (RO). اين كار باعث تأمين آب آشاميدنی با كيفيت مناسب برای كاركنان محل سكونت مجموعه شهرک می شود.
 • تعبيه دسـتگاه كلرزنی و شـن گير برای كارخانجات كنسـانتره، گندله و معادن. اين كار باعث تأمين آب آشـاميدنی با كيفيت مناسب برای كاركنان كارخانجات و سايت های معادن می شود.
 • پايش كيفی آب آشـــاميدنی به طور هفتگی (تســـت كلر باقيمانده). اين كار باعث كنترل كيفی آب آشـــاميدنی و جلوگيری از بروز عوارض ناشی از كلر بالا يا پائين می شود.
 • انجام آزمايشــهای ميكروبی، شــيميايی و فيزيكی آب آشــاميدنی هر شــش ماه يك بار برای اطمينان از كيفيت و سلامت آن و مقايسه نتايج با استانداردهای آب آشاميدنی كشور
 • نظارت بر سـمپاشـی دوره ای و منظم آشـپزخانه، انبار و محل های اقامت برای جلوگيری از ورود حشـرات و حيوانات موذی
 • نظارت بر بهداشت مخازن آب و چاه های برداشت آب برای پيشگيری از آلودگی و تغيير خواص آب
 • برگزاری مـانورهـای درون ســـازمـانی جهـت افزايش آمـادگی تيم هـا در مواجهـه بـا حوادث و خطرات مختلف (مـانور حريق/امداد و نجات / زيست محيطی)
 • تهيه چارت واكنش در شرايط اضطراری و تعيين مسئوليتها و وظايف هر فرد يا گروه در هنگام بروز شرايط اضطراری
 • تعيين فاصله با مراكز امداد رسانی و مراكز درمانی، استعلام از نحوه امداد رسانی و هماهنگی با آنها در صورت لزوم
 • تهيه ليسـت تلفن های اضـطراری شـامل شـماره های پليس، آتش نشـانی، سـازمان هلال احمر، بيمارسـتان ها، پزشـكان، داروخانه ها، سرويس خودرو، روابط عمومی و نصب آن در قسمتهاي مختلف كارخانه
 • خريد يك دســتگاه ماشــين آتش نشــاني براي كارخانجات همدان، شــهرك (در حال خريد)، خريد يك دســتگاه آمبولانس برای كارخانه برای تسريع در عملكرد در شرايط اضطراری
 • تعيين تيم واكنش در شـرايط اضـطراری برای هر شـيفت كاری شـامل فرد چابک، فرد قوی، فرد با دانش فنی، فرد با دانش پزشکی

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت (CSR)

   خلاصه رويكرد و انجام وظيفه اجتماعی شركت توسعه معدنی و صنعتی صبانور به شرح ذيل می باشد :

 1. شـركت به منظور حمايت از تحصـيل دانش آموزان در مناطق اطراف معادن خود، به مجامع خيرين مدرسـه سـاز كمك كرده و در ساخت مدارس جديد يا توسعه مدارس قبلی همكاری داشته است.

 2. شـركت با اسـتخدام كارگران و پرسـنل از سـاكنين مناطق اسـتانی و بومی نزديک به معادن و كارخانه های خود، به اشتغالزايی و توسعه اقتصادی آنها كمك كرده است.

 3. شركت با برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در مناطق فعاليت خود، سطح دانش و تخصص ساكنين آن مناطق را افزايش داده و همچنين خدمات وابسته به فعاليت های خود را از طريق بومي سازی تأمين كرده است.

 4. شـركت با كمك به تعمير و نوسـازی مسـكن و خانه های سـاكنين روسـتاهای اطراف معادن خود، به بهبود شـرايط زندگی و رفاه آنها كمك كرده است.

 5. شـــركـت بـا حمـايـت مـالی از مســـاجـد، هيئـات مـذهبی، حســـينيـه هـا و ســـاير نهـادهـای فرهنگی و مـذهبی در شهرستان های اطراف معادن خود، به ترويج امور مذهبی در جامعه كمك كرده است.

 6. شـركت با همكاری در پروژه های راهسـازی و جاده سـازی در مسـيرهای اطراف معادن خود، علاوه بر سـهولت در حمل و نقل محصولات خود، به توسعه زيرساخت های منطقه نيز كمك كرده است.

 7. شــركت با كمك های فرهنگی و مالی به دانش آموزان و دانشــجويان در شــهرســتان های اطراف معادن خود، به تشويق علاقمندان به تحصيل و تقويت روح پژوهش در جامعه كمك كرده است.

 8. شـركت با پرداخت هزينه های درمانی بخشـی از سـاكنين و افراد بی بضـاعت شـهرسـتانها و روسـتا ها، به حل بخشـی از مشـكلات سـلامت جامعه كمك كرده اسـت. همچنين با تأمين خواربار و لوازم ضـروری برای سـاكنين منطقه در ماه رمضان، به فضای عبادات آن ها كمك كرده است.

 9. شـركت با پشـتيبانی از انجمن ها و تشـكل های فرهنگی و ورزشـی در شـهرسـتان های نزديك به معادن خود، به ارتقای فرهنگ و سـلامت جامعه كمك كرده اسـت. اين انجمن ها و تشـكل ها در رشـته های مختلفی مانند فوتبال، واليبال، اسب سواری، بدمينتون، كشتی و … فعال هستند و در رقابت های مختلف شركت می كنند.

 10. شــركت با كمك به مراكز درمانی و اهالی مناطق اطراف معادن در مقابله با بحران كرونا، به تأمين و توزيع اقلام بهداشتی و دارويی نيازمندان كمك كرده است.

 11. شـركت با حمايت از تاسـيس و بهسـازی مراكز درمانی، بهداشـتی و آموزشـی در مناطق فعاليت خود، به توسـعه خدمات عمومی در جامعه كمك كرده است.

بعد اقتصادی گزارش پایداری محیط زیست

   شـركت صـبانور با انجام اقدامات محيط زيسـتی، علاوه بر حفظ و بهبود سـلامت زيسـت بوم، سـودآوری و رقابت پذيری خود را نيز افزايش می دهد. برخی از فوايد اقتصادی اين اقدامات عبارتند از:

 • كاهش هزينه های توليد و عملياتی با استفاده بهينه از منابع طبيعی
 • كاهش خطرات و جرايم محيط زيستی و پرداخت جرايم و جبران خسارات كمتر
 • افزايش بازار و مشتری با توجه به تقاضای رو به افزايش برای محصولات سبز و پاک
 • افزايش توانايی جذب سرمايه گذاران و شركای تجاری با توجه به رعايت استانداردها و قوانين محيط زيست
 • افزايش توانايی جذب و نگهداری نيروهای متخصص و متعهد با توجه به ارزشها و اهداف شركت.